top of page
< Back

Diyetisyen Hizmet Sözleşmesi
1-İşbu sözleşme Diyetisyen N. Deniz Uzunoglu Korkmaz (diyetisyen yada DYT olarak anılacaktır) ile diyet hizmetinden yararlanacak kişi (danışan olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiştir. İşbu sözleşme, DYT.’ye e ait olan www.denizuzunoglukorkmaz.com adresli internet sitesinin kullanımı, bu site üzerinden alınacak hizmetler ve bunlara ilişkin tarafların yükümlülüklerini ile yüz yüze, telefonla veya diğer iletişim kanalları kullanılarak alınacak diyet danışmanlık hizmetlerinin kapsamını, bu kapsamda tarafların birbirlerine karşı hak ve sorumluluklarını belirler. Taraflar işbu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. İş bu sözleşme, üyelik kayıt işleminin gerçekleşmesi ile birlikte taraflarca kabul edilmiş sayılacaktır. 


2-Danışan bilgileri, DANIŞAN tarafından online ve yüz yüze görüşme esnasında alınan bilgilerdir. DANIŞAN’ın diyetisyenle paylaştığı bilgiler gizlidir. Sadece Diyetisyen tarafından kullanılabilir. 


3-DANIŞAN’ın ön görüşme formunda bilgilerini (ad- soyad, kilo, boy, cinsiyet, yaş, meslek, e-posta, telefon numarası, adres vb.) ve Diyetisyen ile paylaştığı tüm bilgileri hatasız, eksiksiz ve doğru bildirdiği kabul edilmektedir. Danışana ait kişiye özel hazırlanan beslenme programları, ad, soyad, telefon numarası, mail adresi, boy, yaş, kilo, sağlık durumu ile ilgili belgeler, kullanılan ilaçlar, yapılan spor ve bunlarla ilgili ayrıntılı bilgileri ve bunun gibi her türlü kişisel veri kabul edilecek bilgi ve belge Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer Yasal mevzuat kapsamında diyetisyen tarafından sözleşme şartlarının yerine getirilmesi kapsamında kaydedilebilir, elektronik (internet/mobil vs.) veya yazılı ortamda işlenebilir, ilgili tüm kayıt ve belgeleri düzenlenebilir, mevzuat, yetkili kurum ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklanabilir, raporlanabilir. Danışan kişisel bilgilerinin saklanması hususunda diyetisyene açıkça onay verdiğini kabul eder. Bu madde kapsamında danışan, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hak ihlaline uğradığı yönünde herhangi bir iddiada bulunmayacağını, bu hususta diyetisyene açıkça onay verdiğini kabul ve beyan eder. Danışana ait kişisel bilgilerde değişiklik olması halinde derhal bu hususta diyetisyene bilgi verilmesi gerekmektedir. Aksi halde doğacak zararlardan Diyetisyen sorumlu tutulamaz. 


4-İş bu sözleşme kapsamında DANIŞAN’adiyet hizmetleri sunulmaktadır. Danışan tarafından Diyetisyene ödenen ücret sadece satın alınan paket süresince kullanılabilir. Paket süresi içerisinde kullanılmayan görüşme seansları ileriki bir tarihte geçerli olmaz. Danışan paket kullanımını bir üçüncü kişiye devredemez. Zaman aşım süresi paketin satın alındığı tarihten itibaren 6 aydır. Yine haftalık periyodlarla düzenlenen görüşme seanslarından birini üst üste iki hafta ne yüz yüze ne de online kullanmayan danışanın bir görüşme seansı hakkını kullanmış sayılacağı hususunda taraflar işbu sözleşme ile mutabık kalmışlardır. DANIŞAN, Diyetisyenin onayı ile herhangi bir zaruri durum oluşması halinde paketinin 6 ay süreyi aşmamak kaydıyla dondurulmasını hakkına veya diyetisyenin randevu uygunluğuna uygun olmak şartıyla görüşme seansının online olarak yapılmasını talep etme hakkına sahiptir. 


5-Diyetisyen, DANIŞAN’ın sözleşmeye aykırı hareket etmesi halinde DANIŞAN’ın üyeliğini dondurma veya sona erdirme hakkına tek taraflı olarak sahiptir. 


6-İşbu sözleşme kapsamında Diyetisyen, online ya da yüz yüze olarak danışana verilen hizmet ile hedeflenen kilo ve vücut ölçülerine ulaşma ya da bunların danışanın sahip olduğu çevre ve sağlık koşullarına uygunluğuna veya sonuçlarının başarılı olacağına dair garanti vermez. Aksi iddia edilemeyeceği gibi, bu hususta danışan maddi ve manevi herhangi bir zarar talebinde bulunmayacağını da kabul eder. 


7-İşbu sözleşmede yer alan hizmetlerin başlaması için danışanın sözleşmede belirlenen ücreti Diyetisyene peşin olarak ödemesi gerekmektedir. İşbu sözleşmenin imzalanmasından sonra danışanın sözleşmeyi feshetmek istemesi halinde ücret iadesi yapılmayacaktır. 


8-Diyetisyen, danışanın kusuru ile verilen danışmanlık hizmetinin danışan tarafından hatalı uygulanmasından veya diyetisyene bağlı olmayan etkenlerden kaynaklanacak zararlardan sorumlu tutulamaz. 


9-Diyetisyenin tavsiye veya temin ettiği takviye gıda, çay vb. gibi ürünlere karşı danışanın alerjisi bulunması veya kendisine ait bir sebepten dolayı veya tavsiye edilen biçimde kullanılmaması sebepleri ile oluşacak zararlardan da diyetisyen sorumlu değildir. Danışan gerekli sağlık kontrollerini yaptırmak ve tavsiye edilen biçimde, uyarılara uygun olarak kullanma sorumluluğuna sahiptir. 


10-Diyetisyen tıbbi tedavi hizmeti sunmamakta ve sağlıklı yaşam ve beslenme hakkında bilgilendirme hizmeti vermektedir. Diyetisyen hizmeti almadan önce ve hizmet süresince sağlık kontrollerinin tamamlanması sorumluluğu danışana aittir. 


11-Diyetisyen gerek gördüğü takdirde iş bu sözleşmeye yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde tek taraflı olarak değişiklik yapabilir. İş bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin herhangi bir sebeple geçersiz olması halinde, sözleşmenin diğer maddeleri geçerliliğini korumaya devam eder. 


12-Danışan, işbu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde, beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, Diyetisyen, hiç bir ihtar gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Bu durumda diyetisyen ücret iadesi yapmak zorunda değildir. 


13-Taraflar arasındaki whatsapp , sms, mail, sosyal medya üzerinden yapılan yazışmalar, herhangi bir yasal ihtiyaç doğması halinde yazılı delil niteliğindedir. Sosyal iletişim ağlarından, mail vs , Mesaj yolu ile yapılan bildirimler tarafları bağlar. İşbu Sözleşmeye ek olarak taraflar arasında imzalanmış Aydınlatılmış Rıza Formu ve KVKK onay formu bulunmaktadır. Seansların kullanımına dair taraflar arasında düzenlenen seans takip formu da sözleşmenin devamı niteliğindedir, karşılıklı olarak seansların kullanımını takiben imzalanmak zorundadır. Seansların online devamı halinde seans takip formu onayı Whatsapp üzerinden taraflarca onaylanabilir, yine bu onay da imza yerine geçmiş olacaktır. 


14-İşbu şartlar diyetisyen hizmetini kullanım koşullarını düzenlemekte olup, hizmet alan tüm danışanlar bu sayfadaki şartlara ve bunlarla bağlantılı ek kural ve yükümlülüklere uymayı kabul etmiş sayılırlar. 


15-İş bu Sözleşmede ve/veya ek olarak yapılabilecek değişiklikler yazılı olmak ve taraflarca imzalanması anında yürürlüğe girer. 


16-Taraflardan her biri adres, telefon ve mail vs değişikliğini karşılıklı, yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi takdirde Sözleşmede belirtilen diğer iletişim kanalları ile yapılan bildirimler muhatabına ulaşmasa dahi geçerli bildirim olarak kabul edilecektir. 


17-İşbu sözleşme sebebi ile yasal yollara başvurma zorunluluğu doğması halinde İstanbul Mahkemeleri yetkilidir. 


18-İşbu sözleşme 18 madde ve 2 nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca imza altına alınmıştır. Diyetisyen N. Deniz Uzunoglu Korkmaz                                                               Danışan 


Yukarıda bahsi geçen Diyetisyen Hizmet sözleşmesi ve eklerini okudum, anladım, kabul ediyorum. Danışan

bottom of page